top of page

Wat ass Architektur?

Face à Façade

Interview (audiovisuel) + photos

Am Face à Façade gëtt mëttels Temoignagen vun Bewunner an der Konfrontatioun mat Fotoen vun hieren eegenen

Lëtzebuerger Architekturen — probéiert méi iwwert

d’vernakulär Architektur zu Lëtzebuerg erauszefannen.

Repérage: Julie Marthe Hoffmann, Philippe Nathan

Photos: Boris Loder

Témoignages: Chantal Brancaleoni, René Muller

Partenaires: Fondation Été, OEuvre Nationale de Secours

Grande-Duchesse Charlotte

 Interview 

 Maison 02 

 Maison 01 

Mikro-Trottoir

Interview (audio)

Mat Hëllef vun der effikasser journalistesch Technik vum 
„micro-trottoir“ gin Passanten, aus dem urbanen Raum, zu verschiddenen architektur- an och net-architektur-relevanten Themen befrot.

00:02:31

Architekten iwwert Architektur?

Interview (audiovisuel)

Mëttels enger konkreter an preziser Tramme un ëmmer den selwechten Froen gin d’Letzuerbuerger Architektur interviewt — an sou mateneen vergläichbar gemaach: Wat ass Architektur? 

Wat kann Architektur? Wei positionéiers du dech am Diskurs vun der Architektur? An wat ass deng Designmethod?